وردپرس نما با امکاناتی جدید و حرفه ای رو نمایی خواهد شد

چرا امنیت کامل وردپرس از اهمیت ویژه ای برخوردار است؟